Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายตรีภพ อ่อนคำผาง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
น.ส.กมลวรรณ การินทร์
นักวิชาการศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
นางอัจฉราภรณ์ นวลตา
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางจิราพรรณ นามวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านป่าก้าว
Responsive image
นางอ้อย บุญศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านแสนสุข
Responsive image
น.ส.อรทัย สุขผล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านโคกเทียม
Responsive image
นางบุญชู มีชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
น.ส.ภัทรวดี มงคลการ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านป่าก้าว
Responsive image
นางกัลยา สุดเต้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านแสนสุข
Responsive image
นางหวาน จำปาแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโคกเทียม
Responsive image
น.ส.ฉลวยศรี สีดำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
น.ส.เดือนเพ็ญ สาวิสา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านป่าก้าว
Responsive image
น.ส.ปรัชญา คำแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
น.ส.สิรินนาถ สูงเรือง
ผช.จพง.ธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th